KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

İşbu Politika 6698 sayılı Kanunun (Kanun) 10. Maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” kapsamında yapılmaktadır. Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, Pobudo sıfatıyla hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası Kimlere Uygulanmaktadır?

(İlgili Kişi) Kanun kapsamında “İlgili Kişi” Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmekte olup, işbu Politika kapsamında ilgili kişiler – sayılanlarla sınırlı kalmamakla birlikte aşağıdakileri kapsamaktadır:

-    Pobudo E-ticaret kanallarına bağlanan/kullanan tüm kullanıcılar

-    Pobudo Mobil uygulamalarını kullanan tüm kullanıcılar

-    Pobudo veri tabanında (CRM Sisteminde) yer alan tüm müşterilerimiz

-    Pobudo mağazalarından ya da Pobudo E-Ticaret kanallarından alışveriş yapan tüm müşterilerimiz

-    Pobudo iletişim seçeneklerinden herhangi birini kullananlar

-    Pobudo mağazalarından ya da pobudo.com web sayfasından alışveriş yapan müşterilerimiz

-    Pobudo sosyal medya hesaplarından Pobudo ile iletişime geçen (yorum paylaşan, talepte bulunan dahil bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm müşterilerimiz

-    Pobudo’nun düzenlediği yarışmalara katılan müşterilerimiz

-    Pobudo’nun müşterilerine tanıdığı fırsatlardan yararlanmak amacıyla anket, form dolduran tüm müşterilerimiz

-    Pobudo’nun ofis, depo ve mağazalarındaki misafir ağına (wifi) bağlanan tüm kullanıcılar

-    Pobudo’ya iş başvurusunda bulunmak amacıyla kariyer portallarından, İŞKUR, e-posta aracılığı ile, referans aracılığı ile, fiziki olarak başvuru formu doldurmak sureti ile özgeçmiş gönderen çalışan adaylarımız

-    Tüm çalışanlarımız

-    Daha önce Pobudo bünyesinde çalışmış fakat herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona ermiş olan eski çalışanlarımız

-    Ticari faaliyetimiz kapsamındaki tüm iş ortaklarımıza ve bunların çalışanları

-    Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın yüz yüze, mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik yolla kişisel verilerini Pobudo ile paylaşmış/paylaşacak; doğrudan vermiş/verecek veya Pobudo tarafından elde edilmesine olanak sağlamış/sağlayacak olan tüm gerçek kişiler

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel veriler İlgili Kişinin “Açık Rızası” doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak işlenebilmektedir. Aşağıda Pobudo tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

-    Kimlik Bilgisi

-    İletişim Bilgisi

-    Kullanıcı Bilgisi

-    Kullanıcı İşlem Bilgisi

-    İşlem Güvenliği Bilgisi

-    Finansal Bilgi

-    Pazarlama Bilgisi

-    Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren durumlarda ise kişilerden rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz. Bu durumlar aşağıdaki gibi sayılmıştır:

a)    Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b)    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c)    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç)    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d)    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e)    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ne anlama gelir?

Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları Ve Hukuki Dayanaklar

Pobudo bünyesinde doğrudan ya da dolaylı yollarla toplanan ve POBUDO tarafından sağlanan hizmet, ticari faaliyetlerine ve dahi kanuni gerekliliklere bağlı olarak farklılık gösterebilen her türlü kişisel veriler, toplanma amacına bağlı olarak kişisel veri envanterine göre ve Veri Güvenliği Politikası kapsamında işlenecektir. İlgili Kişilere ait doğrudan ya da dolaylı yolla elden edilen tüm kişisel veriler;

a)    pobudo.com ve/veya Pobudo E-Ticaret kanallarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek; başta mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine getirmek;

b)    Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek;

c)    Başta, Pobudo’nun düzenlediği özel ve genel kampanyalar hakkında (promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlar) bilgilendirmek olmak üzere Pobudo’nun her türlü pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek;

d)    Mağaza, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek;

e)    Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve pazar analizleri yapabilmek;

f)    Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve raporlayabilmek, bu hususta ve pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortaklarımızla verileri paylaşabilmek;

g)    Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

h)    Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız üçüncü kişi ve üçüncü firmalara (anlaşmalı iş ortaklarımıza) aktarabilmek,

i)    Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ürünün teslimi vs gibi.) amacıyla veri datalarında saklayabilmek,

j)    Pobudo’ya karşı haklarınızın hatırlatılması amacıyla iletişim bilgilerinizin veri datalarında saklayabilmek,

k)    Pobudo’nun insan kaynakları politika ve ihtiyaçları çerçevesinde çalışan temin etmek, işe alım süreçlerini yürütmek ve geliştirmek

l)    İş başvurularını değerlendirmek, sonuçlandırmak ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçmek

m)    İnsan kaynakları politikamızın yürütülmesi, bu politikamızın ve hizmetlerimizin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendirmek için Pobudo tarafından işlenebilecektir.

Pobudo mağazalarımız, merkez ofislerimiz ve depolarımız, müşterilerimizin, çalışma adaylarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kameraları ile izlenmekte olup; bu sebeple mağazalarımızı, merkez ofis ve depolarımızı ziyaret eden kişilerin kimi zaman görüntülerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilebileceği ve kamu güvenliğinin sağlanması adına mevzuat gereği başta idari ve adli mercilerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verileceği, onlarla bu görüntülerin paylaşılabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Pobudo’ya yukarıda belirtilen yollarla iş başvurusunda bulunmak amacıyla özgeçmiş gönderen çalışan adaylarımızın bahse konu özgeçmişlerinin, başvuru anında alınan bilgilerinin, başvurdukları pozisyon veya ileride doğabilecek olası pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla kullanılabileceği, Pobudo’nun İK datalarında saklanabileceği hususunda siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek isteriz. Pobudo bünyesinde hali hazırda çalışan personellerimizin ve daha önce Pobudo bünyesinde çalışmış olan eski personellerimizin özlük dosyaları, yasal yükümlülüklerimiz gereğince ve bu kapsamda Pobudo bünyesinde saklanmaya devam etmektedir.

Ticari faaliyetimiz kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun korumasından faydalanan tüm iş ortaklarımıza ve onların çalışanlarına ait kişisel verilerin, Pobudo’nun müşteri portföyü olarak ticari ilişkinin devamında ve sonrasında sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebileceğini de belirtmek isteriz.

Tüm bu yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kişisel verilerinizi, başta KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4., 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 29166 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Pobudo, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Pobudo.com üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Pobudo.com işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Pobudo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Pobudo tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Pobudo ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Pobudo’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Öncelikle belirtmek isteriz ki, tarafınızdan açık rıza almadan kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Ancak; yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle tarafımızdan istenen kişisel verilerinizi paylaşma zorunluluğumuzun olduğunu da belirtmek isteriz. Örneğin; yargı mercileri ve kamu kurumlarından gelen talep üzerine yasal yükümlülüğümüz gereği kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz. Keza, Kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bu hususta hizmet aldığımız anlaşmalı iş ortaklarımıza da salt bu amaç için aktarım gerçekleştirilebilmektedir.

Bunun dışında tarafınız ile sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilerle kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Bu paylaşımları yapmadan önce, tarafınızın ve tarafımızın hak ihlalini önlemek amacıyla teknik ve hukuki önlemler almaktayız. Ancak; paylaşım gerçekleştirdiğimiz üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden sorumlu olmadığımızı da belirtmek isteriz. Yine, kişisel verileriniz Pobudo’yla herhangi bir ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin, denetiminin temini, idari operasyonlar, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri Pobudo’nun insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve ilgi alanınıza giren ürün gruplarıyla ilgili çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. Daha önce Pobudo bünyesinde çalışmış olan eski personellerimiz ile ilgili üçüncü firma yetkililerinden gelen talep üzerine referans amacı ile bilgilerinizin paylaşılabileceğini de belirtmek isteriz. KVKK ve yukarıda yer alan 1. ve 3. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla aktarılabilmektedir. Ayrıca POBUDO tarafından kişisel verilerin yurtdışına yukarıda yer verilen amaçlarla;

-    Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya

-    Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

-    Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve

-    Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili Pobudo’nun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda:

Kişisel Verilerinize anonim ya da açık olarak/ taraflarla yapılan sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilebilmesi açısından, VERİ GÜVENLİK politikaları dikkate alınarak ve gerekli taahhütler alınarak ulaşabilen 3. Partiler aşağıdaki gibidir. Pobudo zaman zaman çalıştığı 3. Partileri güncelleyebilecektir. İşbu durumda mevzuat gereği bildirimler yapılacak, gerekmesi halinde onayınız alınacaktır.

-    Akinon (Site altyapısı ve sunucu hizmetleri – Yurt dışı aktarım),

-    Setrow (E-posta gönderimi ve hedefli pazarlama çalışmaları),

-    Insider (Hedefli pazarlama, kişiselleştirme çalışmaları ve wep push gönderimleri) ,

-    Google (Analiz çalışmaları, pazarlama ve reklam aktiviteleri) ,

-    Criteo (yeniden pazarlama aktiviteleri) ,

-    Yandex (Analiz çalışmaları, pazarlama, reklam aktiviteleri, kullanıcı deneyimi testleri ve site iyileştirme çalışmaları),

-    Hotjar (Kullanıcı deneyimi testleri ve site iyileştirme çalışmaları),

-    Doubleclick (Pazarlama ve reklam aktiviteleri),

-    UPS (Gönderi taşıma ve teslimat),

-    Turatel (Sms gönderim hizmeti),

-    Wicasa (CRM ve CEM aktiviteleri),

-    Inbound (Analiz çalışmaları, pazarlama ve reklam aktiviteleri)

-    CabinFit ( Beden bilgisi tahmini)

-    Mobildev (Sms gönderim hizmeti, ETK ve KVKK izin yönetimi)

Yukarıda belirtilen taraflar doğrudan ve açık rıza gereken hallerde AÇIK RIZANIZ olmaksızın verilerinizi işlemeyecektir.

Ayrıca,

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Pobudo, Veri Sahipleri’nin pobudo.com üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel veriler, pobudo.com üzerinden ve her türlü elektronik ortamda toplanmaktadır. Verilerin toplama yöntemleri arasında:

-    Çağrı merkezi: 0850 242 06 02 numaralı müşteri hattımızı arayarak iletişime geçen tüm kişilerin bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar – İlgili kişinin arama amacı – Pobudo ile İlgili Kişi arasındaki sözleşme kapsamıyla sınırlı olmak koşuluyla işlenebilecektir.

-    Pobudo E-Ticaret Kanalları: pobudo.com sayfası üzerinden yapılacak üyelik başvuruları neticesine veriler başvuru şartlarına uygun olarak işlenebilecektir. tüm müşterilerimiz dilerlerse Pobudo ile iletişime geçebilir, üyelik başvurusu yapabilir.

-    [email protected] veya Pobudo Genel Merkezine bizzat başvurunuz ile: [email protected] ve benzeri e posta adresleri müşterilerin Pobudo’ya e-postayla ulaşabilmelerini sağlayan yazılı iletişim kanalları olup, bu kanallardan Pobudo’ya ulaşan tüm İlgili Kişilerin bilgileri iletişim sağlayabilmek amacı ile saklanacaktır.

-    Tüm Pobudo mağazaları, merkez ofis ve depolar: Tüm ziyaretçilerin ve çalışanların güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüleri saklanacaktır. Yine mağazalarımızı, merkez ofislerimizi ve depolarımızı ziyaret eden kişilerin kişisel bilgileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile işlenebilecektir.

-    İş Başvuruları: İş başvurusuna ilişkin kişisel veriler, kariyer portalları, e-posta, İŞKUR, referans aracılığı ve fiziki olarak başvuru formu doldurmak sureti ile alınır.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Politikada belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca VERİ SAHİPLERİ – İLGİLİ KİŞİLER,

-    ÖĞRENME Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-    3. ŞAHISLARA AKTARILIP AKTARILMADIĞINI ÖĞRENME Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-    DÜZELTME- BİLDİRME Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-    İMHA TALEBİNDE BULUNMA Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-    İTİRAZ ETME İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.pobudo.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Pobudo tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Pobudo, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Pobudo’nun taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bu amaçla yapılacak başvurular:

-    Pobudo Genel Merkezi ve/veya Şubelerine İlgili Kişi tarafından başvurularak, bizzat;

-    0850 242 06 02Müşteri hizmetleri hattından kimlik teyidi yapılarak;

-    [email protected] ve/veya pobudo.com sitesinde belirtilecek e posta adreslerine e posta gönderilerek,

-    Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle yapılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir ve İmha Yöntemleri Nelerdir?

POBUDO, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Pobudo Veri Güvenliği Politikası ve Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası kapsamında

-    Kişisel veri işleme envanteri kapsamında belirlenen azami süreyi

-    Bu süre kapsamında

-    Silme,

-    Yok etme ve

-    Anonim hale getirme işlemini (Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri hep birlikte “imha” olarak anılacaktır.)

-    Periyodik imha süreçlerini belirlemektir.

Pobudo,

Kişisel verilerin ve Özel Nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ortadan kalktığında başka bir deyişle AÇIK RIZA ortadan kalktığında, Kişisel Veri ilgilisinin ve Özel Nitelikli Kişisel Veri ilgilisinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün kılan İSTİSNALAR ortadan kalktığında, Teknik ve idari gerekçeleri değerlendirerek, verileri aşağıdaki imha yöntemlerinden uygun olanı kapsamında imha etmektedir: i. Silme: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. ii. Yok Etme: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. iii. Anonimleştirme: Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Pobudo, Veri sorumlusu olarak, AÇIK RIZANIZ ile paylaşmış olduğunuz:

-    Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

-    Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

-    Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

-    Pobudo, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda gerekli uyarıları yapmakta, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli denetimleri yapmaktadır,

-    Veri güvenliği konusunda personelini eğitmekte, personelinden ve her türlü 3. Şahıstan gerekli taahhütleri almaktadır,

-    Tüm bu önlemlere karşın, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede İlgili Kişiye ve Kurula bildirilecektir.

Yukarıda belirtilen sorumluluklar ve taahhütler nedeniyle, Pobudo bünyesinde, PR.026 sayılı ve 08.10.2017 tarihli Veri Güvenlik Prosedürü uygulanmaktadır.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR